หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน > รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ดูแบบ HTML

รายงานประจำปี PDF HTML
รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด ดูแบบ HTML
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด ดูแบบ HTML
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด ดูแบบ HTML
รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด ดูแบบ HTML
รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด ดูแบบ HTML
รายงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลด ดูแบบ HTML
รายงานประจำปี 2554 ดาวน์โหลด ดูแบบ HTML