หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน > ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ขอแจ้งรายชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล จำนวนหน่วย คิดเป็น %
1 สำนักงานประกันสังคม 99,651,000 20.69
2 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 25,700,000 5.34
3 บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4 19,283,400 4.00
4 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19,130,500 3.97
5 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,554,800 3.44
6 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,000,000 3.11
7 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 12,474,400 2.59
8 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 11,342,700 2.36
9 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10,330,300 2.14
10 นายปิยะ จิตตาลาน 7,839,730 1.63