หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน > ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ขอแจ้งรายชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล จำนวนหน่วย คิดเป็น %
1 สำนักงานประกันสังคม 94,544,900 19.63
2 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด 4 28,344,800 5.89
3 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 26,100,000 5.42
4 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19,130,500 3.97
5 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,554,800 3.64
6 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,000,000 3.11
7 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 11,342,700 2.36
8 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10,330,300 2.14
9 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,411,100 1.75
10 นายปิยะ จิตตาลาน 7,839,730 1.63