หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน > ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน
ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน

ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน

  ปี 2560 ปี 2559 YoY
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 554.42 548.31
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 520.84 497.15 5%
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 1.0814 1.0322 5%

 

งบกำไรขาดทุน

  ปี 2560 ปี 2559 YoY
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 898.72 899.76 0%
ดอกเบี้ยรับ 1.53 3.32 -54%
รายได้อื่น 24.77 20.71 20%
รวมรายได้ 925.03 923.78 0%
ค่าใช้จ่าย      
ต้นทุนเช่าและบริการ 223.67 224.05 0%
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 53.00 54.14 -2%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 55.69 58.30 -4%
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 1.56 1.63 -4%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1.67 1.75 -4%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 0.47 0.42 13%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 15.68 14.60 7%
ต้นทุนทางการเงิน 18.87 20.58 -8%
รวมค่าใช้จ่าย 370.61 375.47 -1%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 554.42 548.31 1%
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน 0.23 2.36 100%
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน -107.80 -184.54 -42%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 446.85 366.13 22%

 

งบดุล

  ปี 2560 ปี 2559 YoY
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 5,961.17 6,020.79 -1%
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) 2,386.00 2,406.00 -1%
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 1,278.00 1,351.00 -5%
อาคารบางนา ทาวเวอร์ (ลงทุนเพิ่มเมื่อ 31 ต.ค. 57) 1,949.00 1,955.00 0%
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5,613.00 5,712.00 -2%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 348.17 308.79 13%
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 140.97 162.32 -13%
สินทรัพย์อื่น 60.81 62.51 -3%
รวมสินทรัพย์ 6,162.95 6,245.61 -1%
เงินมัดจำรับล่วงหน้า 225.10 213.42 5%
หนี้สินอื่น 196.28 196.23 0%
เงินกู้ยืมระยะยาว 410.60 431.00 -5%
รวมหนี้สิน 831.98 840.65 -1%
       
สินทรัพย์สุทธิ 5,330.97 5,404.97 -1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 5,025.84 5,025.84 0%
กำไรสะสม 305.13 379.12 -20%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 5,330.97 5,404.97 -1%

ที่มา:
POPF อ้างอิงจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต