หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน > ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน
ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน

ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน

  ปี 2559 ปี 2558 YoY
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 548.31 545.50
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 497.15 485.01 3%
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 1.0322 1.0070 3%

 

งบกำไรขาดทุน

  ปี 2559 ปี 2558 YoY
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 899.76 902.26 0%
ดอกเบี้ยรับ 3.32 3.95 -16%
รายได้อื่น 20.71 12.55 65%
รวมรายได้ 923.78 918.16 1%
ค่าใช้จ่าย      
ต้นทุนเช่าและบริการ 224.05 222.27 1%
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 54.14 52.94 2%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 58.30 59.11 -1%
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 1.63 1.66 -2%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1.75 1.77 -1%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 0.42 0.40 4%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 14.60 12.94 13%
ต้นทุนทางการเงิน 20.58 22.18 -7%
รวมค่าใช้จ่าย 375.47 373.27 1%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 548.31 545.50 1%
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน 2.36 0.00 100%
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน -184.54 -53.54 245%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 366.13 491.96 -26%

 

งบดุล

  ปี 2559 ปี 2558 YoY
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 6,020.79 6,178.00 -3%
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) 2,406.00 2,494.00 -4%
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 1,351.00 1,426.00 -5%
อาคารบางนา ทาวเวอร์ (ลงทุนเพิ่มเมื่อ 31 ต.ค. 57) 1,955.00 1,916.00 2%
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5,712.00 5,836.00 -2%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 308.79 342.00 -10%
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 162.32 114.86 41%
สินทรัพย์อื่น 62.51 74.51 -16%
รวมสินทรัพย์ 6,245.61 6,367.38 -2%
เงินมัดจำรับล่วงหน้า 213.42 209.31 2%
หนี้สินอื่น 196.23 171.89 14%
เงินกู้ยืมระยะยาว 431.00 450.20 -4%
รวมหนี้สิน 840.65 831.40 1%
       
สินทรัพย์สุทธิ 5,404.97 5,535.98 -2%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 5,025.84 5,025.84 0%
กำไรสะสม 379.12 510.14 -26%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 5,404.97 5,535.98 -2%

ที่มา:
POPF อ้างอิงจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต