หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน > งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2561
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2561
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2561
ดาวน์โหลด
2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
2560
งบการเงินรายปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
2559
งบการเงินรายปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
2558
งบการเงินรายปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
2557
งบการเงินรายปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
2556
งบการเงินรายปี 2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
2555
งบการเงินรายปี 2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555 ดาวน์โหลด
2554
งบการเงินรายปี 2554 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554 ดาวน์โหลด