หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลกองทุนรวม > นักลงทุนสัมพันธ์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศไปซื้อ และ/หรือเช่าที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นส่วนควบกับที่ดินพร้อมซื้ออุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องโดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบกับที่ดิน และจัดหาผลประโยชน์จาก ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างนั่น

ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน
รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ดาวน์โหลด