หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ > เครื่องคำนวณการลงทุน
เครื่องคำนวณการลงทุน

POPF สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หน่วย)
THB 13.70 236,400
เปลี่ยนแปลง: -0.10 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หน่วย): 13.70 / 59,100
% เปลี่ยนแปลง: -0.72% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หน่วย): 13.80 / 43,600
วันก่อนหน้า: 13.80 ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.70 - 13.80
ราคาเปิด: 13.80 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.30 - 14.90
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2561 16:38
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาที่ซื้อต่อหน่วย (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :
ราคาที่ซื้อต่อหน่วย,
จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ และ
ราคาที่ขายต่อหน่วย
จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ (หน่วย)
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)
ราคาที่ขายต่อหน่วย (บาท)
เงินปันผลต่อหน่วย
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ (หน่วย)
ราคาที่ซื้อต่อหน่วย (บาท)
ราคาที่ขายต่อหน่วย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)