หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลหน่วยลงทุน > ข้อมูลหน่วยลงทุน
ข้อมูลหน่วยลงทุน
ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
สัญลักษณ์ POPF
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ราคาพาร์ 10.00 บาท
ทุนจดทะเบียน • หุ้นสามัญ : 3,420,000,000.00 บาท
• หุ้นบุริมสิทธิ: -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว • หุ้นสามัญ : 3,420,000,000.00 บาท
• หุ้นบุริมสิทธิ: -
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียง: • หุ้นสามัญ : 342,000,000 หน่วย
• หุ้นบุริมสิทธิ: -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว -
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์ TH1060010002